Organisatie

Uitgangspunt
Wezenlijk voor de organisatie is de koppeling aan het Leger des Heils als rechtspersoon. Hieruit vloeien eindverantwoordelijkheid (en de daaraan gekoppelde bevoegdheden) voor het totale project voort. Er wordt uitgegaan van meerdere projectonderdelen (tuinen)  die via de tuincoördinator vertegenwoordigd zijn in een overkoepelende coördinatiegroep. Communicatieafspraken zijn zodanig dat alle vrijwilligers regelmatig geïnformeerd  worden over de gang van zaken binnen het project en zoveel mogelijk betrokken worden bij besluitvorming.
 
Coördinatiegroep
De Coördinatiegroep is gedelegeerd  eindverantwoordelijke voor de totale gang van zaken binnen het project.  Bij besluitvorming wordt gestreefd naar consensus waarbij de vertegenwoordiger van het Leger des Heils vetorecht heeft. Leden van de coördinatiegroep zijn:
  • de vertegenwoordiger van HLdH Emmen
  • per projectonderdeel (tuin) een tuincoördinator die als aanspreekpunt en eerstverantwoordelijke voor een projectonderdeel(tuin) optreedt
  • een technisch/tuininhoudelijke adviseur
  • indien gewenst nog aangevuld met:
    • een 2e vertegenwoordiger per tuin
    • andere  deskundigen        
Tuingroep
De Tuingroep bestaat uit alle vrijwilligers die op een tuin werkzaam zijn. Het Leger des Heils benoemt per tuin een tuincoördinator die aanspreekpunt is voor de vrijwilligers, eerstverantwoordelijke is voor de tuin en die de tuingroep vertegenwoordigt in de coördinatiegroep.  De tuingroepcoördinator regelt samen met de tuingroep de dagelijkse werkzaamheden binnen de kaders zoals die in de coördinatiegroep zijn afgesproken (bijv. zaaiplan, oogstplan, aanschaf materialen enz.).  Naast de tuingroepcoördinator wordt in overleg met de tuingroep een 2e persoon gekozen die de tuincoördinator kan vervangen, eventueel ook deelneemt aan de coördinatiegroep  en mede nakoming van de gemaakte afspraken bewaakt.