UItgangspunten

De uitgangspunten van het project " Bio-tuinmaajtes"  zijn:

 • ”Bio-Tuinmaatjes Emmen” is een project van Het Leger des Heils Emmen. Deze functioneert als rechtspersoon voor het  project. Dit impliceert o.a.dat:
  • Leger des Heils Emmen financieel en inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor het project en waar nodig de daarbij behorende bevoegdheden kan/mag/moet gebruiken.
  • Vrijwilligers een vrijwilligerscontract met Leger des Heils Emmen ondertekenen.
  • Handelen binnen het project niet strijdig mag zijn met de uitgangspunten van het Leger des Heils.
 • Menselijke omgang binnen het  project  gebeurt met respect voor ieders eigenheid en waardigheid
 • Uitgangspunt voor teelt en werkwijze is ecologisch/biologische teelt en duurzaamheid met als kenmerken:
  • Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
  • Er wordt niet gestreefd naar het handelen volgens de eisen van een bepaald keurmerk.
  • Er is geen sprake van commerciële productie of doelstellingen. 
  • Er kunnen verschillende productiewijzes naast elkaar bestaan (bijv. permateelt naast  biologische teelt).
 • Vrijwilligers kunnen op meerdere tuinen werken, maar kunnen ook kiezen voor één tuin